Anunci d’informació pública, conforme l’Ajuntament ha rebut una ajuda econòmica, per import de 3.012,90 €, de la Diputació de Girona, per a finançar l’adquisició de la meitat d’un pas canadenc, i l’arranjament de dos abeuradors