BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A DIVERSOS SECTORS D’ACTIVITAT ECONÒMICA, DEL MUNICIPI DE GER