Edictes

Exercici: 2023 Bop: 22-0 Edicte: 559 AJUNTAMENT DE GER - Licitació de dues meitats indivises de la parcel·la 1 de la Cabaneta, a Ger
Exercici: 2022 Bop: 200-0 Edicte: 9063 RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MUNICIPAL L'HOSPITAL (CAMPRODON) - Aprovació de les bases i la convocatòria excepcional en el marc del procés d'estabilització d'ocupació temporal per concurs per cobrir la plaça d'infermer/a
Exercici: 2022 Bop: 120-0 Edicte: 5643 AJUNTAMENT DE GER - Informació pública de la memòria valorada "Nou abastament del Nucli de Gréixer des de la captació del Botàs. T.M.Ger" - Exp. 263/2022
Exercici: 2022 Bop: 121-0 Edicte: 5662 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública de la modificació de l'article 6. Quota tributària de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització del servei de la Llar d'infants municipal "El Drac blanc" de Ger - Expedient 487/2022
Exercici: 2022 Bop: 138-0 Edicte: 6502 AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ - Aprovació de la Memòria valorada per les obres de reforma de la instal·lació acs que donarà compliment a la normativa de prevenció i el control de la legionel·losi que afecta a la residència geriàtrica Zoilo Feliu
Exercici: 2022 Bop: 140-0 Edicte: 6605 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 150-0 Edicte: 7094 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització del servei de casal de vacances (exp. 278/2022)
Exercici: 2022 Bop: 160-0 Edicte: 7533 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació del Protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament laboral de l'Ajuntament de Ger
Exercici: 2022 Bop: 161-0 Edicte: 7672 CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L'ÀREA DE GIRONA, AUTORITAT TERRITORIAL DE MOBILITAT - Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, mitjançant lliure designació, del lloc de treball de la gerència del Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat
Exercici: 2022 Bop: 163-0 Edicte: 7613 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública del padró fiscal del servei de subministrament d'aigua potable del 1r semestre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 169-0 Edicte: 7776 AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA - Aprovació definitiva del text refós del "Projecte d'ampliació de la Residència geriàtrica Sant Josep"
Exercici: 2022 Bop: 174-0 Edicte: 7923 AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA - Aprovació dels preus públics de la Residència Geriàtrica Sant Josep
Exercici: 2022 Bop: 185-0 Edicte: 8439 AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA - Extracte de l'acord de la Junta de Govern de data 19 de setembre de 2022 de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, pel qual es convoca una subvenció adreçada als usuaris de la Residència Geriàtrica Sant Josep en règim de residència assistida o centre de dia (Convocatòria BDNS 649832)
Exercici: 2022 Bop: 187-0 Edicte: 8395 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per a la cobertura definitiva d'una plaça d'auxiliar administratiu C2 personal funcionari, vacant a la plantilla i constitució de borsa de treball
Exercici: 2022 Bop: 200-0 Edicte: 9081 RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MUNICIPAL L'HOSPITAL (CAMPRODON) - Aprovació de les bases i la convocatòria excepcional en el marc del procés d'estabilització d'ocupació temporal per concurs per cobrir la plaça de director/a tècnic/a
Exercici: 2023 Bop: 21-0 Edicte: 501 RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MUNICIPAL L'HOSPITAL (CAMPRODON) - Resultat definitiu de la valoració de la plaça de director/a de la residència geriàtrica municipal l'Hospital de Camprodon
Exercici: 2022 Bop: 202-0 Edicte: 9152 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10347 AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS - Aprovació provisional de la derogació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis de la Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 11113 RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MUNICIPAL L'HOSPITAL (CAMPRODON) - Aprovació de les bases i la convocatòria excepcional en el marc del procés d'estabilització d'ocupació temporal per concurs per cobrir places de gerocultors/ores vacants
Exercici: 2022 Bop: 240-0 Edicte: 11299 AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO - Aprovació inicial del "Projecte de cessions urbanístiques obligatòries destinades a sistemes a la urbanització Bell-lloc II de les germanes de Puig"
Exercici: 2022 Bop: 241-0 Edicte: 11253 RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MUNICIPAL L'HOSPITAL (CAMPRODON) - Aprovació de les bases i la convocatòria excepcional en el marc del procés d'estabilització d'ocupació temporal, per concurs, per cobrir 2 places de cuiner/a vacants
Exercici: 2022 Bop: 241-0 Edicte: 11254 RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MUNICIPAL L'HOSPITAL (CAMPRODON) - Aprovació de les bases i la convocatòria excepcional en el marc del procés d'estabilització d'ocupació temporal per concurs per cobrir 3 places de netejador/a vacants
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11481 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació de les bases reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Ger corresponents a l'oferta pública d'estabilització de 2022 d'acord amb la Llei 20/2021 de 28 de desembre
Exercici: 2022 Bop: 246-0 Edicte: 11413 AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ - Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per a la cobertura definitiva de quinze places d'auxiliar de geriatria i constitució d'una borsa de treball mitjançant sistema de concurs lliure en execució de l'oferta pública d'ocupació d'estabilització de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà per a l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12059 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Ger per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 1-0 Edicte: 11883 RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MUNICIPAL L'HOSPITAL (CAMPRODON) - Resultat de la valoració de la selecció d'una plaça d'infermer/a a la Residència Geriàtrica Municipal l'Hospital
Exercici: 2023 Bop: 1-0 Edicte: 11884 RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MUNICIPAL L'HOSPITAL (CAMPRODON) - Resultat de la valoració de la selecció de la plaça de director/a de la Residència Geriàtrica Municipal l'Hospital
Exercici: 2023 Bop: 4-0 Edicte: 12140 AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ - Aprovació de les bases del proces selectiu per a la constitució d'una borsa d'auxiliars de geriatria
Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 584 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5634 CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA - Delegació de competències a la gerència de l'organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz