Edictes

Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4365 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria del procés de selecció d'un tècnic coordinador (gerència) per executar el "Pla de Sostenibilitat Turística en Destí (PSTD) del Ripollès"
Exercici: 2022 Bop: 14-0 Edicte: 379 CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del procés per a la provisió del lloc de treball de Gerent de l'Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
Exercici: 2021 Bop: 206-0 Edicte: 8937 AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA - Extracte de la resolució de 21 d'octubre de 2021 de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, de convocatòria de subvencions adreçada als usuaris de la Residència Geriàtrica Sant Josep en règim de residència assistida o centre de dia (Convocatòria BDNS 591031)
Exercici: 2021 Bop: 209-0 Edicte: 8931 AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS - Dissolució de l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta i aprovació de l'encàrrec per part de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners a Sumar-Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya SL, per mitjà propi per a la gestió de la residència geriàtrica i Centre de dia Sant Salvador d'Horta
Exercici: 2021 Bop: 218-0 Edicte: 9570 CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS - Aprovació definitiva del projecte de Camp municipal de futbol de Germans Sàbat
Exercici: 2021 Bop: 220-0 Edicte: 9649 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 223-0 Edicte: 9638 AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la creació d'una borsa d'auxiliars de geriatria, per a l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, en règim de contractació temporal
Exercici: 2021 Bop: 232-0 Edicte: 10008 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació definitiva del Reglament regulador del servei públic de Cementiri municipal de Ger
Exercici: 2021 Bop: 233-0 Edicte: 10294 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10701 SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA, NORA SA - Bases i convocatòria d'un procés de selecció d'un advocat col·legiat, adjunt a gerència, en règim de contractació laboral fix i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10734 CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA - Rectificació de la modificació de l'acord de delegació de determinades competències del Ple al Consell de Presidència, a la Presidència i al Gerent
Exercici: 2022 Bop: 2-0 Edicte: 11311 AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ - Esmena de les bases del procés de selecció per a la constitució d'una borsa d'auxiliars de geriatria
Exercici: 2022 Bop: 11-0 Edicte: 190 SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA, NORA SA - Correcció d'errades i esmena de les bases de l'anunci d'aprovació de bases i convocatòria del procés de selecció d'un advocat col·legiat, adjunt a gerència, en règim de contractació laboral fixa i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2022 Bop: 12-0 Edicte: 127 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 19-0 Edicte: 519 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, de personal funcionari, auxiliar administratiu, vinculat a l'excedència voluntària per interès particular de la titular de la plaça, i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2022 Bop: 97-0 Edicte: 4320 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació de l'Oferta d'ocupació pública de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 24-0 Edicte: 623 AJUNTAMENT DE GER - Exposició publica del padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de subministrament d'aigua potable del 2n semestre de 2021
Exercici: 2022 Bop: 25-0 Edicte: 878 CONSORCI DE LES GAVARRES - Aprovació de la convocatòria per a la selecció i provisió temporal del lloc de treball de gerent
Exercici: 2022 Bop: 30-0 Edicte: 923 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública de la modificació puntual de planejament del nucli de Gréixer
Exercici: 2022 Bop: 34-0 Edicte: 1200 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal, exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 38-0 Edicte: 1332 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 60-0 Edicte: 2248 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de director i monitors del Casal Estiu de l'Ajuntament de Ger
Exercici: 2022 Bop: 64-0 Edicte: 2509 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Acceptació de la delegació de la potestat sancionadora de l'Ajuntament de Puigcerdà a la gerència de XALOC
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3249 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 78-0 Edicte: 3205 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública del padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament d'escombraries, exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 86-0 Edicte: 3552 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS - Aprovació preus públics Dinar de germanor de la gent gran
Exercici: 2022 Bop: 86-0 Edicte: 3572 AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA - Aprovació del preu públic del centre de dia Residència Geriàtrica Sant Josep
Exercici: 2022 Bop: 87-0 Edicte: 3753 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública de l'aprovació inicial de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de Casal de Vacances
Exercici: 2022 Bop: 91-0 Edicte: 3850 CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció d'un tècnic/a coordinador/a (gerència) per executar el Pla de sostenibilitat turística en destí (PSTD) de la Garrotxa (Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea Fons-Next Generation) i constitució de la corresponent borsa de treball
Exercici: 2021 Bop: 198-0 Edicte: 8465 AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA - Aprovació de la modificació de l'annex 3 del conveni que formalitza l'encàrrec a mitjà propi de l'Ajuntament de Cassà de la Selva a Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL, per a la gestió de la residència geriàtrica Sant Josep