Edictes

Exercici: 2021 Bop: 206-0 Edicte: 8937 AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA - Extracte de la resolució de 21 d'octubre de 2021 de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, de convocatòria de subvencions adreçada als usuaris de la Residència Geriàtrica Sant Josep en règim de residència assistida o centre de dia (Convocatòria BDNS 591031)
Exercici: 2021 Bop: 85-0 Edicte: 3508 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9838 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública de l'aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 7-0 Edicte: 10 CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA - Nomenament del gerent del Consorci de les Vies Verdes de Girona
Exercici: 2021 Bop: 9-0 Edicte: 164 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació definitiva del "Pla Parcial Urbanístic del Sector PPU-GER-3"
Exercici: 2021 Bop: 22-0 Edicte: 561 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 23-0 Edicte: 585 AJUNTAMENT DE GIRONA - Aprovació definitiva del Projecte per a la renovació del paviment esportiu de gespa artificial del camp de futbol municipal de Germans Sàbat al terme municipal de Girona
Exercici: 2021 Bop: 25-0 Edicte: 663 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública del padró de la taxa per a la prestació del servei de subministrament d'aigua potable del municipi per al 2n semestre de 2020
Exercici: 2021 Bop: 43-0 Edicte: 1705 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació de les bases i la convocatòria per la concessió d'ajuts a diversos sectors d'activitat econòmica del municipi de Ger afectats per la crisis sanitària de la Covid-19
Exercici: 2021 Bop: 43-0 Edicte: 1706 AJUNTAMENT DE GER - Extracte de la resolució d'1 de març de 2021 de l'Ajuntament de Ger, de convocatòria d'ajudes als establiments del municipi per a la sostenibilitat econòmica conseqüència de la crisis sanitària derivada de la Covid-19 (Convocatòria BDNS 551279)
Exercici: 2021 Bop: 52-0 Edicte: 2069 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública d'un projecte
Exercici: 2021 Bop: 57-0 Edicte: 2147 AJUNTAMENT DE GER - Convocatòria per a la provisió dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2021 Bop: 59-0 Edicte: 2242 CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA - Modificació de l'acord de delegació de determinades competències del Ple al Consell de Presidència, a la Presidència i al Gerent
Exercici: 2021 Bop: 74-0 Edicte: 3002 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Delegació i acceptació en la gerència del XALOC de la potestat sancionadora i la revisió dels actes de l'Ajuntament de la Jonquera
Exercici: 2021 Bop: 85-0 Edicte: 3524 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública del padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament d'escombraries de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 198-0 Edicte: 8465 AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA - Aprovació de la modificació de l'annex 3 del conveni que formalitza l'encàrrec a mitjà propi de l'Ajuntament de Cassà de la Selva a Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL, per a la gestió de la residència geriàtrica Sant Josep
Exercici: 2021 Bop: 87-0 Edicte: 3582 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Delegació i acceptació en la gerència del XALOC de la potestat sancionadora i la revisió dels actes de l'Ajuntament de Llançà
Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 3811 AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA - Aprovació inicial del Projecte d'ampliació de la Residència geriàtrica Sant Josep
Exercici: 2021 Bop: 101-0 Edicte: 4385 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del sector PPU-GER-3
Exercici: 2021 Bop: 113-0 Edicte: 5100 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes del poliesportiu de Ger i instal·lacions esportives complementàries
Exercici: 2021 Bop: 117-0 Edicte: 5286 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Delegació a la gerència del XALOC de la potestat sancionadora de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Exercici: 2021 Bop: 132-0 Edicte: 5989 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació inicial del projecte per a la construcció d'un cobert ramader
Exercici: 2021 Bop: 135-0 Edicte: 6140 AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA - Aprovació inicial dissolució i liquidació OA Fundació Pública Residència Geriàtrica Sant Josep
Exercici: 2021 Bop: 144-0 Edicte: 6515 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 154-0 Edicte: 7029 AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA - Aprovació definitiva del projecte d'ampliació de la Residència geriàtrica Sant Josep
Exercici: 2021 Bop: 170-0 Edicte: 7519 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 176-0 Edicte: 7710 AJUNTAMENT DE GER - Alienació de meitats indivises de parcel·les a la zona de la Cabaneta de Ger i parcel·les al nucli de Gréixer
Exercici: 2021 Bop: 182-0 Edicte: 7969 CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS - Aprovació inicial del projecte "Camp municipal de Germans Sàbat"
Exercici: 2021 Bop: 184-0 Edicte: 8035 AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA - Aprovació definitiva de la dissolució i la liquidació de l'Organisme autònom Fundació Pública Residència Geriàtrica Sant Josep
Exercici: 2020 Bop: 224-0 Edicte: 8608 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 5/2020