Edictes

Exercici: 2022 Bop: 187-0 Edicte: 8395 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per a la cobertura definitiva d'una plaça d'auxiliar administratiu C2 personal funcionari, vacant a la plantilla i constitució de borsa de treball
Exercici: 2022 Bop: 107-0 Edicte: 5023 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública de la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Ger
Exercici: 2022 Bop: 38-0 Edicte: 1332 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 60-0 Edicte: 2248 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de director i monitors del Casal Estiu de l'Ajuntament de Ger
Exercici: 2022 Bop: 64-0 Edicte: 2509 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Acceptació de la delegació de la potestat sancionadora de l'Ajuntament de Puigcerdà a la gerència de XALOC
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3249 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 78-0 Edicte: 3205 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública del padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament d'escombraries, exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 86-0 Edicte: 3552 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS - Aprovació preus públics Dinar de germanor de la gent gran
Exercici: 2022 Bop: 86-0 Edicte: 3572 AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA - Aprovació del preu públic del centre de dia Residència Geriàtrica Sant Josep
Exercici: 2022 Bop: 87-0 Edicte: 3753 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública de l'aprovació inicial de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de Casal de Vacances
Exercici: 2022 Bop: 91-0 Edicte: 3850 CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció d'un tècnic/a coordinador/a (gerència) per executar el Pla de sostenibilitat turística en destí (PSTD) de la Garrotxa (Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea Fons-Next Generation) i constitució de la corresponent borsa de treball
Exercici: 2022 Bop: 97-0 Edicte: 4320 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació de l'Oferta d'ocupació pública de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4365 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria del procés de selecció d'un tècnic coordinador (gerència) per executar el "Pla de Sostenibilitat Turística en Destí (PSTD) del Ripollès"
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4814 CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA - Resolució per nomenar el gerent de l'Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 4962 AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA - Aprovació inicial del text refós per a l'ampliació de la galeria de la residència geriàtrica Sant Josep
Exercici: 2022 Bop: 185-0 Edicte: 8439 AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA - Extracte de l'acord de la Junta de Govern de data 19 de setembre de 2022 de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, pel qual es convoca una subvenció adreçada als usuaris de la Residència Geriàtrica Sant Josep en règim de residència assistida o centre de dia (Convocatòria BDNS 649832)
Exercici: 2022 Bop: 111-0 Edicte: 5088 MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA - Información Pública de la reordenación de accesos motivada por el "Projecte de construcció dels accesos al Sector PPU-GER-3. Rotonda a la Carretera N-260 P.K. 187 (T.M. de Ger. La Cerdanya)" de la Demarcación de carreteras del Estado en Catalunya
Exercici: 2022 Bop: 115-0 Edicte: 5398 CONSORCI DE LES GAVARRES - Contractació del gerent del Consorci de les Gavarres
Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5634 CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA - Delegació de competències a la gerència de l'organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz
Exercici: 2022 Bop: 120-0 Edicte: 5643 AJUNTAMENT DE GER - Informació pública de la memòria valorada "Nou abastament del Nucli de Gréixer des de la captació del Botàs. T.M.Ger" - Exp. 263/2022
Exercici: 2022 Bop: 121-0 Edicte: 5662 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública de la modificació de l'article 6. Quota tributària de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització del servei de la Llar d'infants municipal "El Drac blanc" de Ger - Expedient 487/2022
Exercici: 2022 Bop: 138-0 Edicte: 6502 AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ - Aprovació de la Memòria valorada per les obres de reforma de la instal·lació acs que donarà compliment a la normativa de prevenció i el control de la legionel·losi que afecta a la residència geriàtrica Zoilo Feliu
Exercici: 2022 Bop: 140-0 Edicte: 6605 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 150-0 Edicte: 7094 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització del servei de casal de vacances (exp. 278/2022)
Exercici: 2022 Bop: 160-0 Edicte: 7533 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació del Protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament laboral de l'Ajuntament de Ger
Exercici: 2022 Bop: 161-0 Edicte: 7672 CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L'ÀREA DE GIRONA, AUTORITAT TERRITORIAL DE MOBILITAT - Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, mitjançant lliure designació, del lloc de treball de la gerència del Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat
Exercici: 2022 Bop: 163-0 Edicte: 7613 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública del padró fiscal del servei de subministrament d'aigua potable del 1r semestre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 169-0 Edicte: 7776 AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA - Aprovació definitiva del text refós del "Projecte d'ampliació de la Residència geriàtrica Sant Josep"
Exercici: 2022 Bop: 174-0 Edicte: 7923 AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA - Aprovació dels preus públics de la Residència Geriàtrica Sant Josep
Exercici: 2022 Bop: 34-0 Edicte: 1200 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal, exercici 2022