Edictes

Exercici: 2021 Bop: 132-0 Edicte: 5989 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació inicial del projecte per a la construcció d'un cobert ramader
Exercici: 2020 Bop: 205-0 Edicte: 7487 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació a l'àmbit del PPU-GER-3
Exercici: 2019 Bop: 232-0 Edicte: 9447 AJUNTAMENT DE GER Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de prescripció d'obligacions i ordres de pagament
Exercici: 2019 Bop: 238-0 Edicte: 9780 AJUNTAMENT DE GER Edicte d'exposició pública del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 12-0 Edicte: 285 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació definiItiva del pressupost general de l'exercici de 2020, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2020 Bop: 24-0 Edicte: 655 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública del padró fiscal de l'aigua 2n semestre de 2019
Exercici: 2020 Bop: 35-0 Edicte: 1130 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública aprovació provisional Ordenança fiscal reguladora de les taxes del poliesportiu de Ger i instal·lacions esportives complementàries
Exercici: 2020 Bop: 66-0 Edicte: 2224 AJUNTAMENT DE GER - Cartipàs municipal
Exercici: 2020 Bop: 112-0 Edicte: 3565 AJUNTAMENT DE GER - Contractació de personal per màxima urgència
Exercici: 2020 Bop: 161-0 Edicte: 5954 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de la Plaça Major de Gréixer
Exercici: 2020 Bop: 165-0 Edicte: 6083 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública del padró municipal de l'aigua del 1r semestre de 2020
Exercici: 2020 Bop: 165-0 Edicte: 6090 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 177-0 Edicte: 6415 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació inicial de les Bases d'actuació de la Junta de Compensació del PPU-GER-3 de Ger i dels Estatuts de la Junta de Compensació del PPU-GER-3 de Ger
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7085 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació inicial del Projecte d'urbanització corresponent al sector de sòl urbanitzable PPU-GER-3
Exercici: 2020 Bop: 212-0 Edicte: 7956 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2021 Bop: 113-0 Edicte: 5100 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes del poliesportiu de Ger i instal·lacions esportives complementàries
Exercici: 2020 Bop: 215-0 Edicte: 8005 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció de personal de neteja, en règim de personal laboral fix mitjançant el sistema de concurs i prova oral sobre la pràctica de la feina a desenvolupar
Exercici: 2020 Bop: 224-0 Edicte: 8608 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9838 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública de l'aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 9-0 Edicte: 164 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació definitiva del "Pla Parcial Urbanístic del Sector PPU-GER-3"
Exercici: 2021 Bop: 22-0 Edicte: 561 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 25-0 Edicte: 663 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública del padró de la taxa per a la prestació del servei de subministrament d'aigua potable del municipi per al 2n semestre de 2020
Exercici: 2021 Bop: 43-0 Edicte: 1705 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació de les bases i la convocatòria per la concessió d'ajuts a diversos sectors d'activitat econòmica del municipi de Ger afectats per la crisis sanitària de la Covid-19
Exercici: 2021 Bop: 43-0 Edicte: 1706 AJUNTAMENT DE GER - Extracte de la resolució d'1 de març de 2021 de l'Ajuntament de Ger, de convocatòria d'ajudes als establiments del municipi per a la sostenibilitat econòmica conseqüència de la crisis sanitària derivada de la Covid-19 (Convocatòria BDNS 551279)
Exercici: 2021 Bop: 52-0 Edicte: 2069 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública d'un projecte
Exercici: 2021 Bop: 57-0 Edicte: 2147 AJUNTAMENT DE GER - Convocatòria per a la provisió dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2021 Bop: 85-0 Edicte: 3508 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 85-0 Edicte: 3524 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública del padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament d'escombraries de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 101-0 Edicte: 4385 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del sector PPU-GER-3
Exercici: 2019 Bop: 210-0 Edicte: 8424 AJUNTAMENT DE GER Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit