Edictes

Exercici: 2020 Bop: 224-0 Edicte: 8608 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 5/2020
Exercici: 2019 Bop: 210-0 Edicte: 8424 AJUNTAMENT DE GER Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 73-0 Edicte: 2724 AJUNTAMENT DE GER Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria d'un procés de selecció
Exercici: 2019 Bop: 77-0 Edicte: 2922 AJUNTAMENT DE GER Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria d'un procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball per cobrir suplències de tècnic/a en educació infantil a la llar d'infants municipal
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3794 AJUNTAMENT DE GER Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria d'un procés selectiu
Exercici: 2019 Bop: 96-0 Edicte: 3830 AJUNTAMENT DE GER Anunci per a l'alienació de diverses parcel·les a la Cabaneta
Exercici: 2019 Bop: 105-0 Edicte: 4305 AJUNTAMENT DE GER Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 114-0 Edicte: 4707 AJUNTAMENT DE GER Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5427 AJUNTAMENT DE GER Anunci d'informació pública del projecte de Pla Parcial Urbanístic del sector "PPU-GER3"
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6223 AJUNTAMENT DE GER Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica i d'un estudi d'impacte i integració paisatgística
Exercici: 2019 Bop: 153-0 Edicte: 6401 AJUNTAMENT DE GER Edicte de correcció d'errades
Exercici: 2019 Bop: 161-0 Edicte: 6740 AJUNTAMENT DE GER Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 161-0 Edicte: 6755 AJUNTAMENT DE GER Edicte d'informació pública de l'expedient d'ordenació de contribucions especials per a l'execució de les obres d'arranjament del Torrent de les Valls
Exercici: 2019 Bop: 171-0 Edicte: 6931 AJUNTAMENT DE GER Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 232-0 Edicte: 9447 AJUNTAMENT DE GER Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de prescripció d'obligacions i ordres de pagament
Exercici: 2020 Bop: 215-0 Edicte: 8005 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció de personal de neteja, en règim de personal laboral fix mitjançant el sistema de concurs i prova oral sobre la pràctica de la feina a desenvolupar
Exercici: 2019 Bop: 238-0 Edicte: 9780 AJUNTAMENT DE GER Edicte d'exposició pública del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 12-0 Edicte: 285 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació definiItiva del pressupost general de l'exercici de 2020, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2020 Bop: 24-0 Edicte: 655 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública del padró fiscal de l'aigua 2n semestre de 2019
Exercici: 2020 Bop: 35-0 Edicte: 1130 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública aprovació provisional Ordenança fiscal reguladora de les taxes del poliesportiu de Ger i instal·lacions esportives complementàries
Exercici: 2020 Bop: 66-0 Edicte: 2224 AJUNTAMENT DE GER - Cartipàs municipal
Exercici: 2020 Bop: 112-0 Edicte: 3565 AJUNTAMENT DE GER - Contractació de personal per màxima urgència
Exercici: 2020 Bop: 161-0 Edicte: 5954 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de la Plaça Major de Gréixer
Exercici: 2020 Bop: 165-0 Edicte: 6083 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública del padró municipal de l'aigua del 1r semestre de 2020
Exercici: 2020 Bop: 165-0 Edicte: 6090 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 177-0 Edicte: 6415 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació inicial de les Bases d'actuació de la Junta de Compensació del PPU-GER-3 de Ger i dels Estatuts de la Junta de Compensació del PPU-GER-3 de Ger
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7085 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació inicial del Projecte d'urbanització corresponent al sector de sòl urbanitzable PPU-GER-3
Exercici: 2020 Bop: 205-0 Edicte: 7487 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació a l'àmbit del PPU-GER-3
Exercici: 2020 Bop: 212-0 Edicte: 7956 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 61-0 Edicte: 2187 AJUNTAMENT DE GER Anunci d'informació pública de sol·licitud d'emissió de títol de concessió de drets funeraris d'uns nínxols