Edictes

Exercici: 2020 Bop: 112-0 Edicte: 3565 AJUNTAMENT DE GER - Contractació de personal per màxima urgència
Exercici: 2020 Bop: 66-0 Edicte: 2224 AJUNTAMENT DE GER - Cartipàs municipal
Exercici: 2020 Bop: 35-0 Edicte: 1130 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública aprovació provisional Ordenança fiscal reguladora de les taxes del poliesportiu de Ger i instal·lacions esportives complementàries
Exercici: 2020 Bop: 24-0 Edicte: 655 AJUNTAMENT DE GER - Exposició pública del padró fiscal de l'aigua 2n semestre de 2019
Exercici: 2020 Bop: 12-0 Edicte: 285 AJUNTAMENT DE GER - Aprovació definiItiva del pressupost general de l'exercici de 2020, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 238-0 Edicte: 9780 AJUNTAMENT DE GER Edicte d'exposició pública del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 232-0 Edicte: 9447 AJUNTAMENT DE GER Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de prescripció d'obligacions i ordres de pagament
Exercici: 2019 Bop: 210-0 Edicte: 8424 AJUNTAMENT DE GER Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 171-0 Edicte: 6931 AJUNTAMENT DE GER Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 161-0 Edicte: 6755 AJUNTAMENT DE GER Edicte d'informació pública de l'expedient d'ordenació de contribucions especials per a l'execució de les obres d'arranjament del Torrent de les Valls
Exercici: 2019 Bop: 161-0 Edicte: 6740 AJUNTAMENT DE GER Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 153-0 Edicte: 6401 AJUNTAMENT DE GER Edicte de correcció d'errades
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6223 AJUNTAMENT DE GER Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica i d'un estudi d'impacte i integració paisatgística
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5427 AJUNTAMENT DE GER Anunci d'informació pública del projecte de Pla Parcial Urbanístic del sector "PPU-GER3"
Exercici: 2019 Bop: 114-0 Edicte: 4707 AJUNTAMENT DE GER Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 105-0 Edicte: 4305 AJUNTAMENT DE GER Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 96-0 Edicte: 3830 AJUNTAMENT DE GER Anunci per a l'alienació de diverses parcel·les a la Cabaneta
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3794 AJUNTAMENT DE GER Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria d'un procés selectiu
Exercici: 2019 Bop: 77-0 Edicte: 2922 AJUNTAMENT DE GER Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria d'un procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball per cobrir suplències de tècnic/a en educació infantil a la llar d'infants municipal
Exercici: 2019 Bop: 73-0 Edicte: 2724 AJUNTAMENT DE GER Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria d'un procés de selecció
Exercici: 2019 Bop: 61-0 Edicte: 2187 AJUNTAMENT DE GER Anunci d'informació pública de sol·licitud d'emissió de títol de concessió de drets funeraris d'uns nínxols
Exercici: 2019 Bop: 37-0 Edicte: 1182 AJUNTAMENT DE GER Edicte d'exposició pública de modificació d'ordenances i reglaments
Exercici: 2019 Bop: 34-0 Edicte: 1045 AJUNTAMENT DE GER Edicte d'aprovació definitiva de modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 941 AJUNTAMENT DE GER Edicte d'exposició pública d'un padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 28-0 Edicte: 786 AJUNTAMENT DE GER Edicte d'exposició pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 22-0 Edicte: 537 AJUNTAMENT DE GER Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 22-0 Edicte: 522 AJUNTAMENT DE GER Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 16-0 Edicte: 299 AJUNTAMENT DE GER Esmena de l'anunci d'alienació de parcel·les a la Cabaneta
Exercici: 2019 Bop: 4-0 Edicte: 11196 AJUNTAMENT DE GER Anunci per a l'alienació d'unes parcel·les
Exercici: 2018 Bop: 242-0 Edicte: 10702 AJUNTAMENT DE GER Anunci de convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau titular i substitut